SPRAWOZDANIE Z ODBYTYCH WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

W RAMACH REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA POLSKI ZIEMNIAK

EUROPATAT – BRUKSELA 3-4 MAJ 2018 R

W dniach od 3 do 4 maja 2018 roku przedstawiciele SPZ Jerzy Wróbel i Tomasz Bieńkowski, uczestniczyli w corocznym kongresie organizacji branżowej EUROPATAT w Brukseli. Podczas dwudniowej konferencji uczestniczyli pierwszego dnia w programie roboczym poszczególnych komisji to jest:

– Ziemniaków wczesnych/młodych, jadalnych i pakowania,

– Ziemniaków sadzeniaków

– Komisja rozwiązań problemów technicznych i regulacji rynku

– RUCIP

Następnie w dniu  3 maja przedstawiciele wzięli udział w walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia, gdzie zatwierdzono strategię działania na następne lata oraz udzielono absolutorium dla Zarządu i zatwierdzono sprawozdanie finansowe. Członkowie wzięli również udział w głosowaniu dotyczącym wyboru nowego członka zarządu organizacji.

Wieczorem tego samego dnia przedstawiciele SPZ uczestniczyli w oficjalnej uroczystej kolacji zorganizowanej w Brukselskim ratuszu, gdzie poruszane były kolejno w rozmowach kuluarowych tematy:

– uwolnienia polskiego eksportu w obliczu daleko idących zmian legislacyjnych i tych w SPZ (większa dynamika działań i presja w kwestiach przepisów sanitarnych na rząd polski). Prowadzono również rozmowy z delegacją z Portugalii w ramach wzajemnego wsparcia w obliczu prób ograniczenia przemieszczania ziemniaka z tego kraju z uwagi na Epitrix oraz wspierania Polski w dążeniu do uwolnienia Polskiego exportu w obliczu problemu z CMS.

– profesjonalizacji produkcji ziemniaka w Polsce i tym samym zwiększonego zapotrzebowania na kwalifikowane sadzeniaki ziemniaka ,

– sprzedaży ziemniaków sadzeniaków polskiej produkcji na rynki trzecie w tym do krajów rozwijających się o ograniczonym dostępie do nowoczesnej agrotechnologii, wymagających wysokiej odporności na patogeny i suszę.

– możliwości sprzedaży polskich ziemniaków towarowych na rynki zachodnioeuropejskie w obliczu niekorzystnych warunków pogodowych w tym roku w tej części Europy.

– możliwości rozwoju bioprodukcji ziemniaka jadalnego w kraju i możliwości przeznaczenia sadzeniaków odmian Polskich do tego rodzaju produkcji w krajach trzecich.

– możliwości w obliczu brexitu wejścia Polski do NEPG

– omówienie możliwości organizacji najpierw POATO POLAND a następnie POTATO EUROPE w Polsce.

W dniu 4 maja 2018 odbyły się prelekcje między innymi:

  1. SESJA OTWARCIA

– Raquel Izquierdo – strategia działania Europatat na przyszłe lata skupione głównie na zrównoważonym rozwoju, produkcji organicznej, ograniczenia wpływu na środowisko firm pakujących i przetwórczych, eksport na rynki trzecie i związane z tym możliwości promocji.

– Christophe Ginisty – Strateg i specjalista budowy wizerunku omawiał możliwości stworzenia mody na ziemniaka oraz możliwości budowania rynku poprzez wykorzystanie opinii ludzi do budowania pozytywnego wizerunku ziemniaka.

  1. ZDROWIE I ZRÓWNOWAŻONY RÓZWÓJ W SEKTORZE ZIEMNIAKA

– Tania Santivantez – FAO – dyrektor biura dla Europy i centralnej Azjii. Omawiano plany ONZ związane ze zmniejszaniem głodu na świecie. Ziemniak, który  jest w tej chwili uznawany za czwartą roślinę na świecie w tonażu żywienia ma szanse stać się przyszłością światowego rynku poprzez niskie wymagania wodne i łatwość uprawy. Posiada również wysokie walory żywieniowe co daje szanse wdrożenia jego uprawy w regionach gdzie silnie odczuwane jest ocieplenie klimatu.

– Toine Timmermans – możliwości stosowania opakowań  biodegradowalnych i konieczność ich wprowadzania w obliczu zrównoważonej gospodarki. Jako kierownik projektu REFRESH omówił konieczność wprowadzania bardziej efektywnych systemów obsługi konsumentów w celu minimalizacji strat żywności i generowania odpadów.

– Loes Neven – nowa piramida żywieniowa i istotne w niej miejsce ziemniaka. Alternatywa wykorzystania ziemniaka w nowoczesnej diecie świadomego społeczeństwa. Nastawienie na produkty z bioprodukcji w formie nieprzetworzonej jednak łatwej do przygotowania : projekty takie jak  ,,baby potato” i ,,roof garden”

  1. LUDZIE I SPOŁECZEŃSTWA KAMIENIEM WĘGIELNYM SEKTORA ZIEMNIACZANEGO

Roman Cools –  konieczność zmiany podejścia do społecznej funkcji ziemniaka, nie tylko jako elementu niwelującego głód, ale również jako elementu rozwoju świadomego społeczeństwa opierającego swą przyszłość na zrównoważonym rozwoju z poszanowaniem dla środowiska. Przedstawienie wyników badań i idei mających naprowadzać branżę w kierunku zgodnym z trendami społecznymi i gospodarczymi. Nowa szansa dla ziemniaka jako uprawy ograniczającej zużycie środowiska jak również wpływającej na poprawy zdrowia poprzez stosowanie w diecie.

Gilles Fontaine – prezes firmy Germicopa, zaprezentował model dobrze zorganizowanej firmy od strony zasobów ludzkich. Model opiera się na ludziach zmotywowanych, identyfikujących się z przedsiębiorstwem, pracujących mało godzin ale bardzo efektywnie. Prezentacja pokazywała bezpośrednie przykłady z zakresu motywacji zespołu, planowania, organizacji pracy i wpływu wszystkich wcześniej wymienionych na wyniki firmy. Wystąpienie niewątpliwe ciekawe mając na uwadze poziom zatrudnienia i niewielką rotację w kraju gdzie ludzie nie są specjalnie zainteresowani pracą w rolnictwie.

Tina Delva – Komisja Europejska – Przedstawione zostały informacje na temat zdrowotności ziemniaka w poszczególnych krajach UE i problemach jakie mogą wystąpić w przyszłości. Dość nie korzystna prezentacja dla Polski, która została ujęta jako kraj z wszystkimi patogenami co było nie korzystne marketingowo dla naszego kraju. Tu przedstawiciele stowarzyszenia zabrali głos w kwestii sprostowania informacji co faktycznie nastąpiło. Również rozmowy kuluarowe po prezentacji wiele zmieniły w kwestii odbioru tych informacji.

Jolanda Soons-Dings – przedstawiciel jednego z największy0ch producentów frytek na świecie  firmy LAMB WESTON przedstawiła model funkcjonowania przedsiębiorstwa i planu ograniczania wpływu na środowisko. Nowinki z zakresu organizacji pracy i inwestycji w coraz bardziej specjalizowane zasoby ludzkie.

Micheal Scannell – Komisja Europejska – omówienie wdrożenia światowego systemu ewidencji przepływu materiału roślinnego w tym żywności.

WNIOSKI ZŁOŻONE DO SEKRETARZA GENERALNEGO EUROPATAT

  1. PROŚBA O WSPARCIE W KOMISJI EUROPEJSKIEJ W PRZYPADKU WPROWADZENIA OBOWIĄZKU BADANIA BULW PRZEZNACZONYCH DO SADZENIA ZNIESIENIA OGRANICZEŃ W HANDLU POLSKIM ZIEMNIAKIEM TOWAROWYM
  2. PROPOZYCJA ORGANIZACJI KONGRESU EUROPATAT W POLSCE W 2020 ROKU W WARSZAWIE W POŁĄCZENIU Z KONFERENCJĄ EAPR
  3. PROPOZYCJA UTWORZENIA BIURA RUCIP W POLSCE ZA POSREDNICTWEM SPZ

 

WORLD POTATO CONGRESS  28-31 MAJ 2018 CUSCO, PERU

Podczas światowego kongresu ziemniaka nasi przedstawiciele Jerzy Wróbel i Tomasz Bieńkowski reprezentowali Stowarzyszenie Polski Ziemniak. Uczestniczyli aktywnie między innymi w:

– w sesji posterowej, na której to prezentowane są plakaty z wynikami najnowszych publikacji naukowych, gdzie między innymi prowadzili rozmowy na temat nowych technologii oznaczania CMS, Synchytrium Endobioticum i Phytoftora investans. Tutaj wraz z pracownikami IHAR prowadziliśmy rozmowy z osobami zainteresowanymi polskimi technologiami ale również i polskimi odmianami ziemniaka,

– w sesji ONZ dotyczącej programów wpisujących się w zrównoważony rozwój oraz opis projektu według, którego jednym z głównych czynników ograniczających głód na ziemii jest ziemniak.

– w sesji dotyczących nowych technologii rolnictwa precyzyjnego i jego wpływu na ochronę ekosystemów.

– w sesji dotyczącej produkcji organicznej i możliwości jej wdrażania na dużą skalę w krajach rozwijających się i krajach trzeciego świata.

Następnie przedstawiciele SPZ uczestniczyli w uroczystym bankiecie na zakończenie kongresu gdzie prowadzili rozmowy z przedstawicielami CIP oraz ALAP na temat możliwości podjęcia współpracy w zakresie wymiany materiałów form natywnych do krzyżówek pod kątem hodowli ziemniaka ozimego i wprowadzania odmian polskich na rynki południowoamerykańskie. Z uzyskanych informacji wynika, że nie wszystkie odmiany z hodowli zachodnioeuropejskich sprawdzają się w trudnym klimacie i niezbędne są formy bardziej odporne na patogeny. Jednocześnie z uwagi na brak technologii nie oczekuje się maksymalnie wysokich plonów czy powalającego wyglądu. Kraje z tego regionu poszukują smacznych, odpornych na trudne warunki odmian ziemniaka. Ustalono, że możliwe jest nawiązanie współpracy między instytutami INIA i IHAR  w celu przygotowania się do wymiany materiałów rośinnych tak aby w przyszłości umożliwić eksport do tych krajów polskiej myśli biotechnologicznej i docelowo materiałów roślinnych czy sadzeniaków.

Ostatniego dnia przedstawiciele SPZ dokonali wizytacji na Krajaowym święcie Ziemniaka Peru w Cusco oraz wizytacji stacji doświadczalnej INIA położonej 4500 m npm. W trakcie wizyty nawiązano kontakt z Cedric Porter z Potato World Magazine i uzgodniono w najbliższym czasie jego przyjazd do Polski i zrealizowanie reportażu na temat polskiej branży ziemniaczanej i zachodzących w niej zmianach.

Ogólnie w trakcie kongresu odbyto kilkadziesiąt spotkań w nastepującej tematyce:

IHAR  o/ Młochów – Prof. Marczewski i Prof. J. Śliwka – możliwości wdrażania form ozimych z Peru do polskiej hodowli twórczej oraz możliwości adaptacji odmian polskich do warunków Ameryki południowej i stref klimatycznych o podobnym klimacie.  Możliwości sponsoringu i uczestnictwa w konferencji EAPR 2020 oraz omówienie współ organizacji z EUROPATAT

IHAR o/Radzików – dr J. Przetakiewicz – nowości i problemy w nowoczesnej diagnostyce raka ziemniaka oraz możliwości ich wykorzystania do kontrargumentacji w rozmowach z komisją europejską i na forum Europatat w uwolnieniu polskiego eksportu w związku z CMS.

IHAR o/Bonin – dr W. Przewodowski, dr A. Przewodowska – nowości w diagnostyce CMS i możliwości wdrożeń mogących obniżyć koszty badań  i skrócić znacząco ich czas. Omówienie możliwości współpracy z SPZ i zaangażowania większej liczby naukowców z IHAR do pracy na rzecz polskiej branży ziemniaczanej

INIA INSTiTUTE – dr Miguel Angel Barandiaran Gamarra – wymiana materiałów roślinnych i form pierwotnych ziemniaka z rejonu wysokich And.

REGION CUSCO PERU – Inż. Luis Eduardo Pallardel Muniz – możliwość wdrażania polskich odmian do lokalnej uprawy w regionie Cusco pod nadzorem władz i oficjalnej kontroli i współpracy naukowej.

NORDGEN – dr. Paweł Chromiński – możliwości współpracy polskich firm hodowlanych z Nordgen celem umożliwienia sprzedaży polskich odmian w krajach Nordyckich

Uniwersytet Florencki – dr Roberto Ferisse – rozmowy w sprawie zawiązania współpracy w zakresie stosowania polskich odmian do produkcji organicznej na terenie Włoch i państw ościennych.

POTATO WORLD MAGAZINE – CEDRIC PORTER – zaproszenie do Polski w celu realizacji reportażu na temat nowoczesnej branży ziemniaka w Polsce.

AGRISTO BELGIA – Antoon Wallays – uzgodnienie możliwości eksportu ziemniaka frytkowego i chipsowego do Belgii i Holandii w nadchodzącym sezonie z uwagi na trudne warunki pogodowe w ich rejonie .

DUTCH POTATO ORGANISTAION – mgr Dick Hylkema – rozmowy w sprawie podjęcia dialogu z Holenderskim Stowarzyszeniem producentów Ziemniaka w celu uproszczenia przemieszczania ziemniaków towarowych z Polski.

AGRICONTROL USA – Robert Drozdowski – rozmowy w zakresie możliwości wprowadzenia na rynek polski firmy z zakresu klimatyzacji i wentylacji ziemniaka

MEIJER  – Erika den Gas, Johan van der Stee  – możliwości poszerzenia współpracy w zakresie produkcji sadzeniaków na rynku europejskim w obliczu problemów ze śluzakiem. Możliwość wzrostu produkcji w zdrowych regionach Polski.

BLACK GOLD FARMS USA – Gregg Halverson – omówienie możliwość współpracy pomiędzy rolnikami ze stanow IOWA i Wisconsin w kwestii testowania odmian z polski nadających się do Bioprodukcji i produkcji towarowej. Omówiono również możliwość współpracy w zakresie wymiany genowej z bankiem genów USA.

Roman Cools – BELGAPOMM – propozycja organizacji w 2024 WPC w Warszawie

Rachel Izquierdo – Europatat – rozmowy na temat wczesniej złozonych propozycji organizacji Europatat w Polsce w 2020 roku oraz zaproszenie do odwiedzenia Polski i zwiedzenia przykładowych miejsc gdzie mógłby odbyć się kongress.

Dodatkowo odbyto kilkadziesiąt kurtuazyjnych spotkań z członkami ALAP, CIP, oraz przedstawicielami takich krajów jak JAPONIA, CHINY, INDIE, Columbia, Chile, Argentyna, Rosja, Nowa Zelandia, Irlandia.

Mamy już informację, że nasze działania odbijają się dalekim echem w światowej branży ziemniaczanej a zapoczątkowane projekty dadzą w niedalekiej przyszłości impuls do głębokich zmian w polskiej branży ziemniaczanej.