W dniu 7 września 2016 r., na prośbę Stowarzyszenia Polski Ziemniak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało kolejne spotkanie w sprawie barier występujących w eksporcie ziemniaka do państw UE, któremu przewodniczyła Pani Ewa Lech — Podsekretarz Stanu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pan Andrzej Chodkowski — Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Pan Tadeusz Łączyński — Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz organizacje branżowe: Stowarzyszenie Polski Ziemniak na czele z Panem Andrzejem Ostrowiczem — Prezesem Zarządu, przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na czele z Panem Janem Kołodziejczykiem — przewodniczącym Rady Powiatowej IRWŁ, przedstawiciele NSZZ RI Solidarność na czele z Panem Jerzym Chróścikowskim — Senatorem RP i Przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność” oraz Panem Józefem Kokoszką — Przewodniczącym Sekcji Producentów Ziemniaka NSZZ RI „Solidarność”, przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych na czele z Panem Zbigniewem Górskim — Wiceprezesem Związku.

W trakcie spotkania  były omawiane działania, prowadzone przez MRiRW i PIORiN, mające na celu zniesienie utrudnień w eksporcie ziemniaków do innych państw Unii Europejskiej w związku z występowaniem w Polsce bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus — organizmu kwarantannowego wywołującego bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Podkreślano, iż konieczne jest złagodzenie zasad wysyłki, które w obecnym kształcie są szczególnie uciążliwe w przypadku ziemniaków wczesnych, jak również podjęcie działań, które skutecznie zachęcą producentów ziemniaka do stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.

Resort poinformował również, iż w dniu 29 czerwca 2016 r. w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, podczas którego część zgłaszanych przez Polskę postulatów spotkało się z pozytywnym przyjęciem przez Komisję, w tym odstąpienie od plombowania czy możliwość wysyłki ziemniaków ze stref uznanych za wolne od Cms bez konieczności ich badania. Podkreślono, że zmiana zasad wysyłki będzie wymagać jednak konsultacji z pozostałymi krajami UE na Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele resortu zadeklarowali dalszą współpracę pomiędzy MRiRW, PIORIN i organizacjami branżowymi w celu stworzenia warunków umożliwiających eksport ziemniaków z Polski na rynki pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.