Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie o nazwie “Stowarzyszenie Polski Ziemniak”, zwane dalej “Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem w branży ziemniaczanej. Celem zasadniczym Stowarzyszenia Polski Ziemniak jest integrowanie środowiska branży ziemniaczanej i jego otoczenia dla podnoszenia rangi produkcji ziemniaka w gospodarce kraju poprzez wspieranie rozwoju rynku krajowego i eksportu, rozwoju przetwórstwa, tworzenie podstaw do unowocześniania technologii produkcji i przechowalnictwa, upowszechnianie postępu biologicznego, a także wspieranie wykorzystania ziemniaka w nowych niekonwencjonalnych technologiach rozszerzających jego wykorzystanie.

§2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock, woj. mazowieckie.

Rozdział II

Cele i środki działania

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. “Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§6.

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§7.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. promocję osiągnięć polskiej branży ziemniaczanej w kraju i za granicą,
 2. reprezentowanie interesów producentów, przetwórców i dystrybutorów ziemniaka oraz doradztwo organom państwowym i samorządowym Polski poprzez wyrażanie opinii do projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących branży,
 3. inicjowanie programów służących rozwojowi branży ziemniaczanej oraz współdziałanie z podmiotami gospodarczymi dla rozszerzania form wykorzystania ziemniaka,
 4. wspieranie podmiotów gospodarczych działających w branży przy ubieganiu się o kredyty i dotacje służące modernizacji oraz zwiększaniu potencjału produkcyjnego i przetwórczego,
 5. pełnienie funkcji mediacyjnych pomiędzy poszczególnymi sektorami w branży ziemniaczanej,
 6. wspieranie działalności oraz korzystanie z osiągnięć jednostek naukowo-badawczych i doradczych służących wszystkim sektorom branży ziemniaczanej,
 7. monitorowanie rentowności i upowszechnianie informacji rynkowych branży,
 8. upowszechnianie informacji z zakresu nowoczesnej technologii uprawy, przechowalnictwa, odmianoznawstwa i marketingu ziemniaka,
 9. inicjowanie działań mających na celu podnoszenie jakości polskiego ziemniaka poprzez ustanawianie znaków towarowych i handlowych dla produktów markowych,
 10. współpraca z uczelniami, instytutami i ośrodkami doradczymi oraz z właściwymi merytorycznie instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz branży ziemniaczanej,
 11. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i kursów, uczestnictwo w targach i wystawach, korzystanie ze środków masowego przekazu w działalności edukacyjnej i promocyjnej,
 12. pomoc w organizowaniu się członków Stowarzyszenia w zrzeszenia lub związki oraz w grupy producentów,
 13. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych przepisami prawa,
 14. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,
 15. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 16. Stowarzyszenie dla realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody z tego tytułu służą do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.
 1. Realizując cele określone w niniejszym statucie Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków.
 2. Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12.

Wyróżnia się następujących członków Stowarzyszenia:
a/ członków założycieli
b/ zwyczajnych
c/ wspierających
d/ honorowych.
Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa w Stowarzyszeniu.

§13.

Członkami założycielami są osoby, które doprowadziły do powołania Stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zainteresowany rozwojem branży ziemniaczanej i zwiększeniem jej znaczenia w gospodarce kraju, a w szczególności: rolnicy-producenci ziemniaka jadalnego, skrobiowego, dla przetwórstwa spożywczego i sadzeniaków, osoby pracujące w przemyśle ziemniaczanym i przetwórczym, w ogniwach dystrybucji krajowej ziemniaka i eksporcie, pracownicy instytutów, uczelni, szkół, ośrodków doradczych i upowszechnieniowych, osoby pracujące w firmach i instytucjach działających na rzecz branży.

§15.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, a w szczególności:
firmy przetwórstwa spożywczego, przemysłu skrobiowego i gorzelniczego, firmy hodowlano-nasienne, instytuty, uczelnie, ośrodki doradztwa rolniczego, grupy producentów, firmy eksportowo-importowe, hurtownie ziemniaka jadalnego i sadzeniaków, firmy działające na rzecz branży ziemniaczanej (chemiczne, maszynowe, itp.).

§ 16.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub w branży ziemniaczanej.
 2. Członkami honorowymi mogą być również obywatele państw obcych.
 3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 4. Sposób nadawania godności członka honorowego określa odrębny regulamin.

§17.

Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację:

 1. o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
 2. o płaceniu składek, których wysokość określa Walne Zebranie Członków (Delegatów),
 3. o zakresie swojej aktywności w Stowarzyszeniu.

§18.

Potwierdzeniem członkostwa w Stowarzyszeniu jest legitymacja, którą członkowi Stowarzyszenia wydaje Zarząd.

§19.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały z zastrzeżeniem § 16 ust.3.

§20.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

 1. swoją postawą przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. regularnie opłacać składki (nie dotyczy członków honorowych),
 6. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

  1. a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
   b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
   c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
   d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
   e) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
   f) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
   g) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§21.

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

 1. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 20, ust. 2, pkt b-g, w tym mogą prezentować własne wyniki i osiągnięcia z działalności na sympozjach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§22.

Członkowie wspierający są zobowiązani:

 1. do udzielania pomocy finansowej Stowarzyszeniu
 2. do udzielania pomocy rzeczowej władzom Stowarzyszenia w organizacji imprez.

§23.

Członkowie honorowi Stowarzyszenia korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 20, ust. 2, pkt b-g oraz są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§24.
Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:

  1. a) złożenia pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
   b) śmierci członka,
   c) likwidacji jednostki organizacyjnej lub upadłości podmiotu gospodarczego będącego członkiem wspierającym.

Pozbawienie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach:

  1. a) za zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 2 lata,
   b) za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
   c) za działalność sprzeczną za statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
   d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
   z przyczyn określonych w lit. b i c, d z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Godność członkostwa honorowego może być odebrana przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w ust. 2 poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym, wszczętym przez Prezesa Zarządu i złożeniem odpowiedniego sprawozdania Walnemu Zebraniu.

§25.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§26.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. a) Walne Zebranie Członków,
   b) Zarząd,
   c) Komisja Rewizyjna.

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia, przy czym szczegółowy tryb wyboru delegatów określi odrębny regulamin. Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję.

§27.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§28.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§29.

 1. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu miesiąca od daty wyborów.
 2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 26 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Wybór władz Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów – członków Stowarzyszenia zgłoszonych przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 4. Wybory przeprowadza i nad ich przebiegiem czuwa powołana w głosowaniu jawnym Komisja Skrutacyjna składająca się z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół ze swych prac.
 5. Władze Stowarzyszenia zobowiązane są strzec samodzielności i niezawisłości Stowarzyszenia, w swojej działalności kierują się zasadami demokracji, kolegialności i jawności.

§30.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Delegatów).
 2. Walne Zebranie Członków (Delegatów) może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 3 lata lub częściej na uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie, miejscu, propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami lub w każdy inny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd:
   1. a) z własnej inicjatywy,
    b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
    c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym:
 6. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 7. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony godzinę później tego samego dnia – może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:
   1. a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
    b) ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu i Komisji Rewizyjnej – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań,
    c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
    d) uchwały dotyczące absolutorium dla Zarządu,
    e) uchwalenie zmian statutu,
    f) podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy obrad Zebrania, pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    g) ustalanie wytycznych dla działalności Stowarzyszenia na kadencję,
    h) wybór członków Zarządu reprezentujących sektory branży ziemniaczanej oraz wybór 3 członków do Komisji Rewizyjnej,
    i) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zebraniu,
    j) nadawanie godności członka honorowego,
    k) ustalanie wysokości składek członkowskich,
    l) podpisywanie uchwały w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
 9. V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§31.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków.
 2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia (Delegatów) w pierwszym terminie:
  w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Rozdział V

Zarząd Stowarzyszenia

§32

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz od 2 do 4 innych członków Zarządu reprezentujących sektory branży ziemniaczanej (rolników – producentów ziemniaka, hodowlę, nasiennictwo, przemysł przetwórczy, handlowców, naukę, doradztwo i usługi).
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) na 3-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

Do kompetencji Zarządu należy:

  1. a) realizacja planów działalności oraz budżetu Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków (Delegatów),
   b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
   c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w trybie regulaminowym i w terminie nadzwyczajnym,
   d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
   e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
   f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
   g) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów),
   h) przygotowywanie wniosków i uchwał dla Walnego Zebrania,
   i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
   j) inne sprawy wynikające ze statutu.

§33

 1. Zebrania Zarządu zwoływane są co najmniej jeden raz w roku.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w tym Prezesa i Sekretarza.

§34.

 1. Członkowie Zarządu wykonują swoją pracę społecznie.
 2. Walne Zebranie może ustalić dietę roczną dla członków Zarządu pracujących społecznie rekompensującą poniesione przez nich koszty w działalności dla Stowarzyszenia.

§35.

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia może, na wniosek Prezesa Zarządu, powołać Biuro Zarządu.
 2. Zadaniem Biura jest obsługa bieżącej działalności Zarządu oraz organizowanie realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków (Delegatów) podejmuje uchwałę w sprawie zatrudnienia w biurze członków Zarządu.
 4. Umowy o pracę z pracownikami biura zawiera Zarząd Stowarzyszenia, który jest pracodawcą dla pracowników biura w rozumieniu kodeksu pracy.

Rozdział VI

Komisja Rewizyjna

§36.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
    b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
    c) kontrolowanie co najmniej raz w roku całej działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
    d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
    e) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków,
    f) składanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdania ze swej działalności i jej wyników,
    g) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.

§37.

 1. Zebrania Komisji Rewizyjnej są prawomocne przy obecności co najmniej dwóch jej członków.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§38.

Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).

Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

§39.

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
    1. a) wpływów składek członkowskich,
     b) dochodów z własnej działalności,
     c) darowizn,
     d) spadków,
     e) zapisów,
     f) ofiarności publicznej,
     g) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
     h) dotacji na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 3. Fundusze gromadzone są na koncie Stowarzyszenia.
 4. Działalność finansowa jest realizowana na podstawie uchwalonego planu finansowego Zarządu.

§40.

Rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy się w dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§41.

 1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania majątkowe całym swoim majątkiem.
 2. Członkowie Stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia do wysokości rocznych składek członkowskich obowiązujących w danym roku.

Rozdział VIII

Zasady dokonywania zmian Statutu

§42.

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% liczby członków.

Rozdział IX

Sposób rozwiązania się Stowarzyszenia

§43.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
 2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Komisja Likwidacyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków (Delegatów), która jest zobowiązana zawiadomić organ rejestrowy o likwidacji Stowarzyszenia.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel wskazany w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Walnego Zebrania. Jadwisin, dnia 24 sierpnia 2002 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie o nazwie “Stowarzyszenie Polski Ziemniak”, zwane dalej “Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem w branży ziemniaczanej. Celem zasadniczym Stowarzyszenia Polski Ziemniak jest integrowanie środowiska branży ziemniaczanej i jego otoczenia dla podnoszenia rangi produkcji ziemniaka w gospodarce kraju poprzez wspieranie rozwoju rynku krajowego i eksportu, rozwoju przetwórstwa, tworzenie podstaw do unowocześniania technologii produkcji i przechowalnictwa, upowszechnianie postępu biologicznego, a także wspieranie wykorzystania ziemniaka w nowych niekonwencjonalnych technologiach rozszerzających jego wykorzystanie.
§2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Jadwisin, ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock, woj. mazowieckie.

Rozdział II
Cele i środki działania

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. “Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.§5.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§6.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§7.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. promocję osiągnięć polskiej branży ziemniaczanej w kraju i za granicą,
 2. reprezentowanie interesów producentów, przetwórców i dystrybutorów ziemniaka oraz doradztwo organom państwowym i samorządowym Polski poprzez wyrażanie opinii do projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących branży,
 3. inicjowanie programów służących rozwojowi branży ziemniaczanej oraz współdziałanie z podmiotami gospodarczymi dla rozszerzania form wykorzystania ziemniaka,
 4. wspieranie podmiotów gospodarczych działających w branży przy ubieganiu się o kredyty i dotacje służące modernizacji oraz zwiększaniu potencjału produkcyjnego i przetwórczego,
 5. pełnienie funkcji mediacyjnych pomiędzy poszczególnymi sektorami w branży ziemniaczanej,
 6. wspieranie działalności oraz korzystanie z osiągnięć jednostek naukowo-badawczych i doradczych służących wszystkim sektorom branży ziemniaczanej,
 7. monitorowanie rentowności i upowszechnianie informacji rynkowych branży,
 8. upowszechnianie informacji z zakresu nowoczesnej technologii uprawy, przechowalnictwa, odmianoznawstwa i marketingu ziemniaka,
 9. inicjowanie działań mających na celu podnoszenie jakości polskiego ziemniaka poprzez ustanawianie znaków towarowych i handlowych dla produktów markowych,
 10. współpraca z uczelniami, instytutami i ośrodkami doradczymi oraz z właściwymi merytorycznie instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz branży ziemniaczanej,
 11. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i kursów, uczestnictwo w targach i wystawach, korzystanie ze środków masowego przekazu w działalności edukacyjnej i promocyjnej,
 12. pomoc w organizowaniu się członków Stowarzyszenia w zrzeszenia lub związki oraz w grupy producentów,
 13. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych przepisami prawa,
 14. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,
 15. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 16. Stowarzyszenie dla realizacji swoich statutowych celów może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody z tego tytułu służą do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.
 1. Realizując cele określone w niniejszym statucie Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków.
 2. Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki §8.
Wyróżnia się następujących członków Stowarzyszenia:
a/ członków założycieli
b/ zwyczajnych
c/ wspierających
d/ honorowych.
Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa w Stowarzyszeniu.

§9.
Członkami założycielami są osoby, które doprowadziły do powołania Stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu.

§10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zainteresowany rozwojem branży ziemniaczanej i zwiększeniem jej znaczenia w gospodarce kraju, a w szczególności: rolnicy-producenci ziemniaka jadalnego, skrobiowego, dla przetwórstwa spożywczego i sadzeniaków, osoby pracujące w przemyśle ziemniaczanym i przetwórczym, w ogniwach dystrybucji krajowej ziemniaka i eksporcie, pracownicy instytutów, uczelni, szkół, ośrodków doradczych i upowszechnieniowych, osoby pracujące w firmach i instytucjach działających na rzecz branży.
§11.
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, a w szczególności:
firmy przetwórstwa spożywczego, przemysłu skrobiowego i gorzelniczego, firmy hodowlano-nasienne, instytuty, uczelnie, ośrodki doradztwa rolniczego, grupy producentów, firmy eksportowo-importowe, hurtownie ziemniaka jadalnego i sadzeniaków, firmy działające na rzecz branży ziemniaczanej (chemiczne, maszynowe, itp.).
§12.
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub w branży ziemniaczanej.
 2. Członkami honorowymi mogą być również obywatele państw obcych.
 3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 4. Sposób nadawania godności członka honorowego określa odrębny regulamin.
§13.
Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację:
 1. o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
 2. o płaceniu składek, których wysokość określa Walne Zebranie Członków (Delegatów),
 3. o zakresie swojej aktywności w Stowarzyszeniu.
§14.
Potwierdzeniem członkostwa w Stowarzyszeniu jest legitymacja, którą członkowi Stowarzyszenia wydaje Zarząd.§15.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały z zastrzeżeniem § 16 ust.3.

§16.
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

 1. swoją postawą przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. regularnie opłacać składki (nie dotyczy członków honorowych),
 6. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
f) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
g) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§17.
Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 1. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 20, ust. 2, pkt b-g, w tym mogą prezentować własne wyniki i osiągnięcia z działalności na sympozjach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie.
§18.
Członkowie wspierający są zobowiązani:
 1. do udzielania pomocy finansowej Stowarzyszeniu
 2. do udzielania pomocy rzeczowej władzom Stowarzyszenia w organizacji imprez.
§19.
Członkowie honorowi Stowarzyszenia korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 20, ust. 2, pkt b-g oraz są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.§20.
Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:

a) złożenia pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) śmierci członka,
c) likwidacji jednostki organizacyjnej lub upadłości podmiotu gospodarczego będącego członkiem wspierającym.
Pozbawienie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach:
a) za zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 2 lata,
b) za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) za działalność sprzeczną za statutem lub uchwałami Stowarzyszenia,
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
z przyczyn określonych w lit. b i c, d z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Godność członkostwa honorowego może być odebrana przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w ust. 2 poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym, wszczętym przez Prezesa Zarządu i złożeniem odpowiedniego sprawozdania Walnemu Zebraniu.

§21.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§22.
1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia, przy czym szczegółowy tryb wyboru delegatów określi odrębny regulamin. Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję.

§23.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§24.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§25.

 1. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu miesiąca od daty wyborów.
 2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 26 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Wybór władz Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów – członków Stowarzyszenia zgłoszonych przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 4. Wybory przeprowadza i nad ich przebiegiem czuwa powołana w głosowaniu jawnym Komisja Skrutacyjna składająca się z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół ze swych prac.
 5. Władze Stowarzyszenia zobowiązane są strzec samodzielności i niezawisłości Stowarzyszenia, w swojej działalności kierują się zasadami demokracji, kolegialności i jawności.
§26.
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Delegatów).
 2. Walne Zebranie Członków (Delegatów) może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 3 lata lub częściej na uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie, miejscu, propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami lub w każdy inny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym:
 6. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 7. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony godzinę później tego samego dnia – może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:
  a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  b) ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu i Komisji Rewizyjnej – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań,
  c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  d) uchwały dotyczące absolutorium dla Zarządu,
  e) uchwalenie zmian statutu,
  f) podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy obrad Zebrania, pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  g) ustalanie wytycznych dla działalności Stowarzyszenia na kadencję,
  h) wybór członków Zarządu reprezentujących sektory branży ziemniaczanej oraz wybór 3 członków do Komisji Rewizyjnej,
  i) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zebraniu,
  j) nadawanie godności członka honorowego,
  k) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  l) podpisywanie uchwały w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
 9. V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§27.
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków.
 2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia (Delegatów) w pierwszym terminie:
  w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
Rozdział V
Zarząd Stowarzyszenia §28.

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz od 2 do 4 innych członków Zarządu reprezentujących sektory branży ziemniaczanej (rolników – producentów ziemniaka, hodowlę, nasiennictwo, przemysł przetwórczy, handlowców, naukę, doradztwo i usługi).
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) na 3-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja planów działalności oraz budżetu Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków (Delegatów),
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w trybie regulaminowym i w terminie nadzwyczajnym,
d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów),
h) przygotowywanie wniosków i uchwał dla Walnego Zebrania,
i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
j) inne sprawy wynikające ze statutu.
§29.
 1. Zebrania Zarządu zwoływane są co najmniej jeden raz w roku.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w tym Prezesa i Sekretarza.
§30.
 1. Członkowie Zarządu wykonują swoją pracę społecznie.
 2. Walne Zebranie może ustalić dietę roczną dla członków Zarządu pracujących społecznie rekompensującą poniesione przez nich koszty w działalności dla Stowarzyszenia.
§31.
 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia może, na wniosek Prezesa Zarządu, powołać Biuro Zarządu.
 2. Zadaniem Biura jest obsługa bieżącej działalności Zarządu oraz organizowanie realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków (Delegatów) podejmuje uchwałę w sprawie zatrudnienia w biurze członków Zarządu.
 4. Umowy o pracę z pracownikami biura zawiera Zarząd Stowarzyszenia, który jest pracodawcą dla pracowników biura w rozumieniu kodeksu pracy.
Rozdział VI
Komisja Rewizyjna§32.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
  b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
  c) kontrolowanie co najmniej raz w roku całej działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  e) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków,
  f) składanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdania ze swej działalności i jej wyników,
  g) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.

§33.

 1. Zebrania Komisji Rewizyjnej są prawomocne przy obecności co najmniej dwóch jej członków.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§34.
Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia

§35.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  a) wpływów składek członkowskich,
  b) dochodów z własnej działalności,
  c) darowizn,
  d) spadków,
  e) zapisów,
  f) ofiarności publicznej,
  g) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  h) dotacji na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 4. Fundusze gromadzone są na koncie Stowarzyszenia.
 5. Działalność finansowa jest realizowana na podstawie uchwalonego planu finansowego Zarządu.
§36.
Rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia a kończy się w dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.§37.

 1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania majątkowe całym swoim majątkiem.
 2. Członkowie Stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia do wysokości rocznych składek członkowskich obowiązujących w danym roku.
Rozdział VIII
Zasady dokonywania zmian Statutu §38.
Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% liczby członków.

Rozdział IX
Sposób rozwiązania się Stowarzyszenia

§39.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
 2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Komisja Likwidacyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków (Delegatów), która jest zobowiązana zawiadomić organ rejestrowy o likwidacji Stowarzyszenia.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel wskazany w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Walnego Zebrania.Jadwisin, dnia 24 sierpnia 2002 r.