Stowarzyszenie Polski Ziemniak (SPZ) jest ogólnokrajową organizacją, zrzeszającą producentów, przetwórców, naukowców i hodowców odmian ziemniaka, a także firmy obsługi i doradztwa działające w polskiej branży ziemniaczanej. Stowarzyszenie zostało powołane w 2002 r., a inicjatorami jego powstania byli: dr Wojciech Nowacki, Jerzy Wróbel i Bogusław Barański.

CELE
Podstawowym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz integracji i rozwoju branży ziemniaczanej oraz wzmocnienia pozycji ziemniaka w krajowej gospodarce.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
  • reprezentowanie interesów producentów, przetwórców i dystrybutorów ziemniaka oraz doradztwo organom państwowym i samorządowym Polski poprzez wyrażanie opinii do projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących branży,
  • inicjowanie programów służących rozwojowi branży ziemniaczanej oraz współdziałanie z podmiotami gospodarczymi dla rozszerzania form wykorzystania ziemniaka,
  • wspieranie działalności oraz korzystanie z osiągnięć jednostek naukowo-badawczych i doradczych służących wszystkim sektorom branży ziemniaczanej,
  • upowszechnianie informacji z zakresu nowoczesnej technologii uprawy, przechowalnictwa, odmianoznawstwa i marketingu ziemniaka,
  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i kursów, uczestnictwo w targach i wystawach, korzystanie ze środków masowego przekazu w działalności edukacyjnej i promocyjnej.
CZŁONKOSTWO W INNYCH ORGANIZACJACH
Od 2016 r. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i europejskiej organizacji Europatat. Poprzez członkostwo w tych organizacjach Stowarzyszenie dba o dobry wizerunek polskiej branży ziemniaczanej w kraju i za granicą.